ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีและประกอบอาชีพภายในปีการศึกษา 2560
ปรัชญา
ทันโต  เสฎโฐ  มะนุส  เสสุ
(ชนผู้ฝึกดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐกว่ามนุษย์ทั้งหลาย)