ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ

1.     ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่ผู้เรียน

2.     สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ผู้เรียน

3.     พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ

4.      ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

5.      พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

6.      จัดระบบการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

1.    ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน  ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง   มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

2.    ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม

3.    ผู้เรียนทุกคนได้รับการดูแลเอาใจใส่และได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน

4.     ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

5.      ผู้รับบริการพึงพอใจและชื่นชมในระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียน