ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายอนันท์ ศรีจันทร์
ครู คศ.3

นางสาวภิญญ์พิมล กันสุข
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1