ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางลัดดาวัลย์ หุ่นธานี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางพิศมัย รัตนศิลปพงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางณัฏฐิรา อมราสิงห์
ครู คศ.1

นายวิรุฬห์ สิทธิเขตรกรณ์
ครูผู้ช่วย