ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางนันทนา อินทร์นา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางเรณู พันธุ์นุเรณู
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวกฤตยชญา แรงเขตกิจ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1