ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสำเนาว์ อ่อนผาง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

น.ส.ศรารักษ์ แซ่อึ้ง
ครู คศ.3

น.ส.พัชรี ทองทักษิณ
ครู คศ.3