ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสำเนาว์ อ่อนผาง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ